گذر از بحران با هوشیاری و کمی صبر!

اشتباه بزرگی است اگر مشکلات پیش آمده در اقتصاد کشور را که برای قشر وسیعی از مردم تنگناهای معیشتی ایجاد کرده، تنها به یک یا دو عامل داخلی یا خارجی نسبت داده و برآن مبنا بخواهیم شرایط را تحلیل کرده و به راه حلی برای برون رفت از این مشکلات برسیم و این مسأله بخصوص در حالیکه دست اندر کاران و متولیان اقتصاد کشور در قبال شرایط اقتصادی و گرانیهای سرسام آور پیش آمده روزه سکوت گرفته و از همدردی با مردم و توجیه آنان دریغ می ورزند، بر سردرگمی مردم و تأثیرپذیری آنان از القآت ناامید کنندۀ دشمنان افزوده است.

تردیدی نیست که دشمنان برای تخریب روحیۀ ملّت قهرمان ایران و ضربه زدن به نظام اسلامی از هر ابزاری بهره می برند امّا اخیراً به این نتیجه رسیده اند که با ایجاد بحران اقتصادی و اختلال در تأمین معیشت مردم، که به ایجاد شکاف بین حاکمیت و مردم منجر شده و نظام اسلامی را از پشتوانۀ مردمی محروم می کند، بهتر می توانند هدف براندازی خود را محقّق سازند. امّا حقیقت آن است که اگرچه دشمنان ملّت ایران ترفندهای زیادی برای تحمیل بحران اقتصادی به کشورمان بکار گرفته و با استفاده از شیوه های ناجوانمردانه و بکارگیری همۀ ابزارهای ممکن و عوامل داخلی می کوشند تا به اهداف خود برسند ولی آنچه بیش از همه می تواند آنها را در رسیدن به اهدافشان موفق کند، انفعال متولیان امور اقتصادی و یا بی تحرّکی آنان در برابر این ترفندها و تأثیرپذیری مردم از طریق پخش شایعات و وحشت آفرینی با استفاده از رسانه ها و بخصوص فضاهای مجازی است.

افزایش ناگهانی و ظاهراً افسار گسیختۀ قیمت ارز و سکه در چند ماه گذشته که در نهایت به کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم نیز سرایت کرد و با شایعه پراکنی دشمنان و عوامل داخلی آنها اینک موجی از نگرانی را در مردم ایجاد کرده، اگرچه به دلیل همزمانی آغاز این بحران با خروج امریکا از برجام به تأثیر اقدام امریکا و اعمال تحریمهای این کشور نسبت داده شد، امّا نباید از نظر دور داشت که اولاً کشور ما در طول ۴۰ سال گذشته همیشه در معرض تحریم امریکا قرار داشته و ثانیاً عامل عمدۀ آشفتگی بازار ارز و طلا و مسکن و مانند آن بدلیل وجود نقدینگی سرسام آور و سرگردانی است که بخصوص در سالهای اخیر و با سیاستهای پولی غلط، هر زمان بسمتی متمایل شده و بحرانی آفریده است، امّا در چندماه اخیر با فضای روانی بوجود آمده در جامعه و عدم نظارت بر بازار و فعّال شدن مفسدین و محتکرین، این آشفتگی مایحتاج مردم را نیز دربرگرفته و با افزایش شدت تأثیر گذاری تبلیعات سوء و دروغ پراکنی های دشمنان در مورد بحرانی شدن اوضاع اقتصادی کشور، تحریک مردم برای هجوم ببازار و خرید بیش از نیاز و ایجاد کمبود مصنوعی را موجب شده است.

بدون تردید هوشیاری و مقاومت مردم در برابر القآت دشمنان و توجّه آنان به ظرفیتهای داخلی آینده ساز می تواند ملّت ما را در گذر عزتمندانه از این مرحلۀ حسّاس نیز یاری رسان باشد. انشاا… .

موسوی زاده

 

 

 

موسوي زاده