۱۱ سپتامبر و درماندگي امريكا

از حادثه ۲۰ شهريور ۱۳۸۰ يا همان حادثه ۱۱ سپتامبر ، ۱۷سال مي گذرد، امّا از آنجا كه با وجود اثرات دراز مدت و دنباله دار اين حادثه درسطح جهان و خسارات بيشماري كه بويژه بر مسلمانان تحميل كرده، هنوز بسياري از زواياي آن در تاريكي نگهداشته شده ، لذا بازخواني اين رويداد و اهداف و منافعي كه امريكا از اين خودزني به دنبال آن بوده، بسيار ضروري است.

ظاهر قضيه اين است كه در ۱۱ سپتامبر، گروهي از اعضاي سازمان تروريستي القاعده دو هواپيماي مسافربري امريكا را ربوده و با كوباندن آنها به برجهاي دوقلوي سازمان تجاري جهاني در نيويورك، اين ساختمانها را تخريب و نزديك ۳۰۰۰ نفر حاضر در آنها را مي كشند، امّا شواهد بيشمار و تحقيقات بسياري از متخصصان و صاجب نظران بيطرف نشان مي دهد كه اين حادثه بزرگ و طراحي پيچيده آن نمي توانسته كار مستقلّ گروهي تروريستي باشد و قطعاً دولت امريكا كه بلافاصله و با آمادگي كامل، شروع به بهره برداري از اين واقعه نمود، خود در اين كار و طراحي بسيار پيچيده اين عمليات نقش اصلي را داشته است.

قرائن نشان مي دهد كه در آستانه قرن بيست و يكم، با ظهور قدرتهاي جديد در جهان، امريكا براي تحقّق شعار"قرن ۲۱ قرن امريكا است" چنان برنامه ريزي كرده بود كه با تسلّط بر خاورميانه و منابع انرژي آن، كليد سلطه بر قدرتهاي جهاني را بدست آورد و با همراه كردن اين قدرتها با خود، به مقابله با قدرت نوظهور اسلام بپردازد و لذا در اوّلين قدم با بكارگيري تعدادي از اعضاء القاعده و نمايش هواپيما ربائي بوسيله آنها، برجهاي دوقلوي نيويورك را كه قبلاً ديناميت گذاري كرده بود ويران كرد، تا با مظلوم نمائي و اسلام هراسي و جلب موافقت مردم امريكا، براي حمله به كشورهاي اسلامي بهانه بدست آورد و با تسلط بر منابع عظيم انرژي اين كشورها، قدرتهاي رقيبي همچون اتحاديه اروپا، ژاپن و چين را نيازمند و مطيع خود سازد.

پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، آهن آلات باقيمانده از ساختمانهاي ويران شده كه آثار مواد منفجره در آنها آشكار بود، تحت شرايط امنيتي ويژه به چين منتقل و ذوب شد، هرگونه تحقيق در مورد اين حادثه ممنوع گرديد، شنود مكالمات تلفني مردم امريكا قانوني شد، با اعلام اسامي ۲۳ كشور به عنوان محور شرارت و مستحق مجازات، افغانستان و عراق به تصرف امريكا و هم پيمانانش درآمد و اين كشور توانست هم در خاورميانه و هم در كشورهاي مختلف جهان از جمله برخي كشورهاي آسياي ميانه، پايگاههاي نطامي داير كند و بكوشد تا نقشه سياسي جديد جهان را مطابق منافع خود ترسيم نمايد،  اما با اوجگيري بيداري جهاني ناشي از پيروزي انقلاب اسلامي ايران تقريبا تمامي برنامه ريزيهاي امريكا براي قرن بيست و يكم نقش بر آب شد و بفضل الهي ترفندهاي اين ابر جنايتكار جهان براي برداشتن مانع انقلاب اسلامي ايران از پيش روي خود نيز با انسجام ملت ايران و ملتهاي آزاده جهان به شكست منجر خواهد شد. انشاا… .

موسوي زاده