ذخائر انقلاب و اركان اصلي توسعهِ پايدار

به دليل نقش برجسته و تأثيرگذار روستائيان و عشاير كشور، بنا به پيشنهاد مركز توسعهِ روستائي و تصويب شوراي فرهنگ عمومي روز ۱۵ مهر در تقويم رسمي كشور به نام روز روستا و عشاير نامگذاري شده تا ضمن تجليل از اين قشر مولّد و سخت‌كوش كه ذخائر انساني ارزشمند كشورند، مسائل و مشكلات اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي آنان نيز بررسي شده و زمينهِ مشاركت بيشتر آنان در توسعهِ كشور فراهم گردد.

روستائيان و عشاير حدود ۳۰ درصد جمعيت كشور را تشكيل مي دهند و در شرايط سخت و با وجود محروميت از بسياري از امكانات رفاهي و خدماتي، بخش اعظم صنايع دستي و محصولات زراعي و دامي و باغي كشور را توليد كرده و در خودكفائي غذائي كه از عوامل مؤثّر در استقلال كشور است نقش ويژه دارند. بنا به گزارش مسئولين در حال حاضر سهم روستائيان و عشاير از توليد داخلي كشور ۲۶ درصد، توليد گوشت كشور بيش از ۷۵ درصد  توليد گندم به عنوان قوت روزانهِ غالب مردم بيش از ۹۰ درصد بوده و در توليد ساير اقلام مانند صنايع دستي و توليدات دامي و در نتيجه ايجاد اشتغال در كشور نيز سهم بسزائي دارند و كاملاً بديهي است كه پيشرفت پايدار كشور بدون رفع مشكلات و پيشرفت روستاها و عشاير غير ممكن است و لذا رفع مشكلات آنان بايد با اولويت مورد توجّه جدّي مسئولان قرار گيرد تا بيش از اين شاهد تخليهِ روستاها و كاهش جمعيت عشاير و مهاجرت اين گروه مولّد به حاشيه شهرها و فزوني نسبت مصرف كنندگان به توليدكنندگان در كشور نباشيم.  ‌

امّا واقعيت را نمي توان ناديده گرفت كه توزيع خدمات و امكانات بين شهرنشينان و روستائيان به‌طور كاملاً نامتوازن صورت گرفته و مي گيرد و سهم روستائيان و عشاير از بودجهِ عمومي كشور در اكثر مواقع تناسبي با جمعيت و سهم آنان در توليد و درجهِ محروميت آنان ندارد و بسياري از طرحهاي عمراني براي بهبود شرايط روستاها و عشاير از شانس كمتري براي تخصيص اعتبارات و اجراي به موقع برخوردارند و همين مسأله اين قشر توليد كننده را غالباً ناچار مي كند كه براي دسترسي آسانتر خود و فرزندانشان به امكانات شغلي، رفاهي، آموزشي بهداشتي و مانند آن، رنج مهاجرت و زندگي ناخوشايند در حاشيه شهرها را پذيرا شوند و اين در حالي است كه هم در قانون اساسي و هم در ديگر قوانين مصوّب پس از پيروزي انقلاب و به ويژه در ۶ قانون پنج‌ساله توسعهِ اقتصادي  اجتماعي و فرهنگي بر ضرورت توجه به حل مشكلات روستائيان و عشاير به عنوان نيروي مولّد و بسيار كم هزينهِ كشور و ذخائر انقلاب تأكيد ويژه شده است و بر اساس معيارهاي انقلاب اسلامي بايد در كانون توجّه مسئولين و اولويت برنامه هاي محروميت زدائي و تأمين معيشت قرار گيرند

موسوی زاده