راه پیمائی سرنوشت ساز اربعین؛ دشمنان و آسیبها

پیش بینی شده است که زائرین کربلای سیدالشهداء علیه السّلام، امسال به ۳۰ میلیون نفر برسند و نصاب جدیدی در بزرگترین راهپیمائی جهانی برجای گذارند. باین ترتیب آیا می توان حتّی فرض کرد که این راهپیمائی خود جوش، عظیم و رو به رشد، رویدادی تصادفی و بی هدف است؟ قطعاً چنین نیست و واماندگی دشمنان اسلام که با تمام قوا به مقابله با این مراسم برخاسته اند بهترین گواه وجود اراده ای مافوق بشری در پیدایش این پدیدۀ بی نظیر است، اراده ای که در قرآن این چنین به آن اشاره شده است:" و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم الائمة و نجعلهم الوارثین*"، ارادۀ پروردگار برای کنار زدن ظالمان و پیشوائی مؤمنان، که با اتحاد جبهۀ جهانی حق رخ می دهد و این راهپیمائی عظیم را که اینک به محور اتحاد همۀ نیروهای ظلم ستیز تحت نام و پرچم اباعبدا… علیه السّلام تبدیل شده باید مقدّمۀ آن دانست.

امّا نباید غافل بود که قوای شیطانی باطل در برابر این حرکت که نابودی آنها را به دنبال دارد یک لحظه از پای نخواهند نشست و بهر ترفندی برای توقّف و یا انحراف این حرکت دست خواهند زد کما اینکه در وحلۀ اوّل کوشیده اند که با توطئۀ سکوت رسانه ای از نشر خبر این حادثۀ بزرگ جلوگیری کنند تا آزادگان و محرومین جهان از وجود چنین حرکت عظیمی بی خبر بمانند، اقدامی که البته با همۀ تلاشی که بکار برده اند به علّت عظمت حادثه و گسترش امکانات ارتباطی در جهان، نتیجه ای از آن بدست نیاورده اند و مشارکت انبوه جمعیت غیرشیعه و حتّی غیر مسلمان و برخی گروههای غیرمذهبیِ آزادیخواه از سراسر جهان در این راهپیمائی، شکست توطئۀ سکوت را اثبات می کند.

ایجاد تفرقه و شعله ور کردن آتش دشمنی بین ملّتهای مسلمان نیز از دیگر ترفندهای شیطانی دشمنان این راه پیمائی است که می کوشند تا با کمک ایادی داخلی خود اجرا کنند و زمینه تضعیف این حرکت را به دست برگزار کنندگان آن فراهم سازند، همچنانکه با تحریک چند رسانۀ معاند و مزدور در داخل ایران و رسانه هائی در عراق کوشیدند تا با نشر شایعات و تحریک احساسات دو ملّت ایران و عراق بر علیه یکدیکر، در برگزار کردن مراسم امسال ،در دو سوی مرز، تردید ایجاد کنند، که به فضل الهی و با هوشیاری تحسین برانگیز این دو ملّت نه تنها تیرشان به سنگ خورد بلکه همین مسأله تحریک بیشتر مردم برای شرکت در راهپیمائی اربعین و افزایش آمار جمعیت شرکت کننده را موجب گردید.

با اینهمه لازم است که این حرکت عظیم و بی نظیر و سرنوشت ساز به دفعات و از جوانب مختلف مورد ارزیابی و آسیب شناسی قرار گیرد تا ضمن نزدیک کردن سال به سال آن به هدف نهائی که تضعیف مستکبران عالم و بستر سازی برای تحقّق حکومت حق بر جهان است، تمام راهها برای توطئۀ دشمنان در تضعیف یا انحراف این حرکت نیز بسته شود.   

*سورۀ القصص  آیۀ ۵

موسوی زاده