پست هاي دولتي بين گروه محدودي مي چرخد!

ديروز يكبار ديگر مجلس درگير ماجراي دادن يا ندادن راي اعتماد به وزراي پيشنهادي مجلس شد كه مسلما با حاشيه هايي همراه بود كه كم و بيش در فضاي مجازي انعكاس داشت اما بعضي اظهار نظرهاي نمايندگان قبل از ورود به راي اعتماد در نوع خود جالب و قابل تامل است.

نماينده مردم ايذه و باغملك صريحا گفت كه گزينه هاي پيشنهادي دولت براي وزارتخانه ها كارايي لازم را ندارند و هدف گروه هاي حامي دولت سهم خواهي بوده است و وزارتخانه ها در حقيقت سهم گروههايي است كه دولت را پشتيباني كردند و زماني كه بحث سهم خواهي باشد، كيفيت و شايسته سالاري از بين مي رود.

خادمي گفته: اگر مسئولان اهل كار براي مردم بودند، در كشوري كه هفت درصد منابع دنيا را دارد جوانان دهه شصت آن بيكار نبودند و كشور درچنين وضعيتي نبود. وي معتقد است برنامه هايي كه وزرا هنگام معرفي به مجلس ارائه مي دهند درعمل اجرا نمي شوند كما اينكه برنامه هاي پنجم و ششم آنطور كه گفتند اجرا نشد. به گفته خادمي برنامه ها هميشه كليشه اي است و گاهي مسايل قوميتي، سياسي و جناحي بر ديگر مسايل مي چربد و نمايندگان اميدي ندارند كه چنين وزيراني كارايي داشته باشند و بتوانند سازمان و وزارتخانه اي را تغيير بدهند. به گفته خادمي گروه محدودي هستند كه پست هاي دولتي بين همين افراد مي چرخد.

شهرداري متولي روشنايي تاسيسات شهري اما….

 

مسئول روابط عمومي شركت توزيع برق اهواز  در واكنش به مطلبي كه پيرامون تاريكي مناطق مختلف شهر به ويژه خاموش بودن چراغهاي ميادين، پلها  و تفريحگاهها بود به راوي گفت: بيشتر اين تاريكي ها ناشي از سرقت سيم ها و كابل هاست كه به دليل قيمتي بودن سيم هاي مسي است.

 به گفته وي چراغها قيمت ندارند و عنوان كردن سرقت چراغها منطقي نيست.

وي در خصوص تاريكي ميادين، تفريحگاهها و پلها گفت روشنايي اينگونه مناطق شهري به عهده شهرداري است و مسئولان برق در اين مورد وظيفه اي ندارند.

جالب اينجاست كه شهرداري اهواز در حالي موظف به تامين روشنايي تاسيسات شهري است كه اطراف ساختمان شهرداري يعني بعد از چراغ راهنمايي زير پل استاديوم ورزشي تا خيابان منتهي به ساختمان شهرداري و روبروي انبار توشه راه آهن تاريك است و چراغها كم سو قادر به روشن كردن محيط نيستند و شب ها حوادثي در آنجا رخ مي دهد.البته اين منطقه در جوار ساختمان شوراي شهر اهواز است و عجيب اينكه اعضا وقتي شبها از آن حوالي عبور مي كنند متوجه تاريكي محل نمي شوند شايد هم مي بينند و مي گويند اما فايده اي ندارد، مثل بقيه موارد.

دست آخر هم پيشنهاد مي شود براي شناسايي و دستگيري سارقين سيم هاي برق، كلانتري محل گشت شبانه در مناطقي كه در آنجا سرقت مي شود بگمارد.

 ‌به خاطر داريم در گذشته تمام مناطق شهر گشت شبانه پليس داشت كه به تدريج كم رنگ شد در حاليكه از نظر امنيتي خيلي مهم و كارساز بود. ضمنا چطور قادر نيستند رد مالخرهايي را كه اقدام به خريد سيم هاي مسي برق مي كنند پيدا كنند. مشخص است كه كجا و به چه كساني مي فروشند و انبارهايشان هم قابل رويت است.

ياد بگيريم گران نخريم و از حقمان نگذريم

 

نايب رئيس اتحاديه گوشت قرمز اصفهان گفته توزيع گوشت وارداتي در فروشگاههاي بزرگ براي فروش با كارت ملي، كاري نمايشي و بازار گرمي است.

وي درباره وضعيت موجودي گوشت قرمز هم گفته اگر قدرت خريد مردم بالا باشد كمبود گوشت خواهيم داشت، اما اكنون به دليل كاهش قدرت خريد مردم، گوشت در يخچال مغازه هاي قصابي مانده و خريداري ندارد.

وي همچنين درباره قيمت گوشت گفته: قيمت گوشت قرمز بر روي كفه ترازو مشخص مي شود و بستگي به نوع تقاضاي مشتري و مطالبه او از قصاب برمي گردد.

يعني هركس گوشت مرغوب و خالص مي خواهد بايد پول بيشتري بدهدو هرچه قصاب گفت، همان است اما اگر گوشت همراه با پيه و دنبه و استخوان بخواهد، به نرخ تعيين شده مي دهد.

البته اصفهاني ها قدر پول را بيشتر از ما خوزستاني ها مي دانند و حاضر نيستند پول اضافي براي خريد مواد يا كالاي مصرفي و يا در ازاء خدمات بدهند و فروشندگان ناگزير توقع خود را پايين مي آورند و به سود متعارف قانع هستند تا مردم بتوانند خريدار و مصرف كننده باشند.

معروف است كه وقتي يك اصفهاني در تاكسي يا مسافركش نشست موقع پياده شدن حتما بقيه پول خود را مطالبه مي كند و حرف راننده را مبني بر نداشتن پول خرد قبول نمي كند. البته در جامعه امروز كه ثروت عادلانه تقسيم نشده، گراني براي كساني كه درآمد خوبي دارند نگراني ندارد و فشار برگرده آنهاست كه يا درآمد ثابت و پايداري ندارند، ياحقوق و مستمري بخور و نميري دريافت مي كنند. جمع كثيري از مردم را هم خانواده هاي زير خط فقر تشكيل مي دهند كه به همت موسسه هاي خيريه و كمك هاي نيكوكاران زندگي فقيرانه خود را مي گذرانند.