‌وابستگي اصلاح جامعه به اصلاح فرهنگ عمومي!

از مقولاتي كه با وجود اهميت آن در سرنوشت جامعه، كمتر به آن پرداخته مي شود، مقوله فرهنگ است كه جزئي جدائي ناپذير از زندگي انسان بوده و در گفتار، رفتار، آداب و رسوم و تمامي توليدات مادي و معنوي او ظاهر مي شود و كليه ابعاد و اشكال زندگي را در بر گرفته، هويّت فرد و جامعه را مي سازد و به همين دليل است كه فرهنگ را مبدا‡ هرگونه تحوّل در جامعه و بستر اصلي هرگونه تكامل و تعالي دانسته اند  همچنانكه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران رحمت ا… عليه مكرّر مي‌فرمودند:…" اگر فرهنگ درست بشود يك مملكت اصلاح مي‌شود."   ‌

از بخش هاي مهم فرهنگ، فرهنگ عمومي است كه دو بخش پيدا و پنهان دارد. بخش ظاهري آن شامل شكل لباس، معماري و شهرسازي، نوع غذا، پخت و پز   و هر نوع فعاليتي است كه براي رفع نيازهاي زندگي انجام مي شود و بخش ناپيداي آن اخلاقيات فردي خانوادگي و اجتماعي، مهماندوستي، وقت شناسي وجدان كاري، احترام به والدين و مانند آن را در برمي گيرد و در مجموع رفتارهاي عمومي مردم را در جوامع مختلف شكل مي دهد.

به لحاظ اهميت فرهنگ عمومي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال ۱۳۶۵، <شوراي فرهنگ عمومي > را به منظور سياستگذاري، هدايت و نظارت بر فرهنگ عمومي كشور تشكيل داد و شوراي فرهنگ عمومي نيز، در سال ۸۷، روز چهاردهم آبان ماه را كه روز تصويب آئين نامه اين شورا است، بنام روز فرهنگ عمومي نامگذاري كرد، تا اين بخش از فرهنگ كه تأثير عميق و گسترده اي در سرنوشت جامعه دارد، هر چه بيشتر شناسانده شود و نظر مردم، به عنوان مهمترين عامل تأثيرگذار، براي مشاركت در اصلاح و تعالي اين فرهنگ جلب گردد.

مهمترين هدفي كه براي ‌تشكيل اين شورا درنظر گرفته شده، نظارت بر فضاي فرهنگي كشور، هدايت آن و انجام اقدامات به موقع براي بهبود ‌فضاي فرهنگ عمومي در كشور است، كه اگرچه شورا توانسته است در جهت تحقّق اين ‌هدف تا حدودي موفق شود، امّا با توجّه به حجم تهاجم فرهنگي و كاستيهاي ‌بسيار در حمايت از فرهنگ عمومي كشور و مقابله با نفوذ فرهنگ الحادي، هنوز تا انجام كامل مسئوليت خطير خود و بهره گيري مناسب ‌از فرهنگ متعالي ايراني اسلامي براي اصلاح جامعه راه درازي در پيش دارد و جامعه، خانواده ها و افراد در برخي از مسائل ‌مربوط به وظايف اين شورا، با مشكل روبرو هستند.‌

از ‌جمله وظايف مهم شوراي فرهنگ عمومي نظارت بر علائم، نشانه‌ها و تصاوير روي لباس‌ها ‌لوازم‌التحرير و كالاهاي مشابه و نيز نظارت بر ‌طراحي  ساخت، تهيه و توزيع اسباب‌بازي كودكان است كه با نگاهي گذرا به پوشاك توليدي يا ‌وارداتي و يالوازم التحرير مصرفي آينده سازان كشور كه عموماً پوشيده از طرحها و تصاوير متضاد با فرهنگ بومي است و نيز ملاحظهِ نوع اسباب بازيهاي داخلي و وارداتي هويّت سوز، كه تكميل كنندهِ نقشه هاي ضدّفرهنگي بيگانگان است، مي توان دريافت كه شورا در انجام اينگونه از وظايف نظارتي خود با موانع جدّي روبرو است.

موسوی زاده