استاندار بحران آب اهواز را به رئيس جمهور اطلاع دهد

رئيس جمهور در اجتماع مردم سمنان گفت: نمي گذاريم در استانها مردم از نظر آب و محيط زيست به زحمت بيفتند.

دقيقا مردم اهواز اين روزها از اين دو موضوع به خصوص از نظر مشكلات آب به زحمت افتاده اند و در خيلي از نقاط شهر زندگي به شكل روستاهاي فاقد آب جاري است. در چنين وضعيتي انتظار اين است كه نماينده عالي دولت در استان رئيس جمهوري را از حال و روز مردم اين كلانشهر آگاه سازد و شرايط زندگي را براي دولتمردان تشريح كند و به آقاي روحاني اعلام كند كه آب نقاطي از شهر اهواز چند روزي است كه قطع است و مردم براي آب شرب حمام و شست و شو مشكل دارند و براي رفع اين مشكل از وزارت نيرو بخواهد چاره انديشي كند و كوتاهي براي پايان دادن به اين وضع از نظر مردم غيرقابل بخشش است.

فعال ترين نمايندگان مجلس چه كساني هستند؟