جشنواره فيلم <مقاومت> ضدّحمله شبيخون فرهنگي!

اختتاميهِ پانزدهمين جشنوارهِ بين المللي فيلم مقاومت روز جمعه گذشته در حالي برگزار شد كه امروزه اين رويداد مهم هنري در داخل و خارج كشور رويدادي كاملاً شناخته شده است و ضمن اينكه هنرمندان و فيلمسازان آزاده اي از دهها كشور جهان با اشتياق در آن شركت مي كنند، استكبار جهاني و صهيونيسم بين الملل نيز از آن هراس دارد و به شدت تلاش مي كند تا برسر راه نشر اخبار اين جشنواره و شركت سينماگران ديگر كشورها در آن مانع ايجاد كند.

زبان هنر مؤثرترين زبانها در انتقال فرهنگ و انعكاس ارزشها است و در اين ميان تأثير سينما به عنوان هنر هفتم از ديگر هنرها بيشتر است و به همين جهت نيز قدرتهاي استكباري جهت تحميل فرهنگ خود و هويّت زدائي از ملّتهاي هدف و مطيع كردن آنان، بيش از همه از اين هنر بهره مي گيرند كه البته با آشكار شدن تأثيرگذاري سينما، ديگر كشورها نيز براي مقابله با فرهنگهاي مهاجم و انتقال ارزشهاي بومي، به استفاده از آن روي آورده اند؛ كما اينكه كشور ما نيز هم اكنون از سينماگران فعّال بسيار و جشنواره هاي متعدّد سينمائي برخوردار است كه جشنوارهِ بين المللي فيلم مقاومت با برگزاري دو سالانه، يكي از آنها است  امّا تفاوتي كه اين جشنواره با بقيه دارد اين است كه اولاً، قديمي ترين جشنواره سينمائي بعد از انقلاب است كه در سال ۱۳۶۲ و در اوج جنگ تحميلي شكل گرفته و تحت عنوان هفته فيلم، همزمان با بزرگداشت هفته دفاع مقدّس در پارك دانشجو و تئاتر شهر تهران برگزار مي شد و با توسعه ابعاد آن، بعداً تحت عنوان يادوارهِ فيلم دفاع مقدّس و سپس جشنواره فيلم مقاومت وسعتي بين المللي يافت و مورد استقبال فيلمسازان آزاده و متعهد داخلي و خارجي قرار گرفت و ثانياً تمركز اصلي اين جشنواره بر احياي ارزشها و آرمانهاي انقلاب و انتقال فرهنگ ايثار و مقاومت به مخاطبين در سراسر جهان است.        ‌

بين المللي شدن اين جشنواره از دورهِ يازدهم، مورد استقبال هنرمندان و سينماگران مستقل و آزاده جهان قرار گرفت و علاوه بر مشاركت كثيري از سينماگران خارجي در آن، موجب فراهم شدن امكان تبادل تجربه بين شركت كنندگان داخلي و خارجي جشنواره و آشنائي هنرمندان تأثيرگذار خارجي با آرمانها و ارزشهاي الهي انقلاب اسلامي ايران گرديد به عبارت ديگر در مقابل تهاجم و شبيخون فرهنگي دشمنان غربي، جشنواره بين المللي فيلم مقاومت، ضمن جلوگيري از اثرگذاري تهاجمات فرهنگي و انتقال فرهنگ ايثار و مقاومت به نسل جوان، با جذب هنرمندان آزاده خارجي و آشنا كردن آنان با مفاهيم ارزشمند انقلاب اسلامي توانسته است حاميان سرسخت و مؤثّري در قلب سپاه دشمن ايجاد كند و موجب خنثي شدن توطئه هاي فرهنگي و كم اثركردن تبليغات سوء آنها برعليه كشورمان شود. تأسيس دبيرخانه دائمي جشنواره از سال ۱۳۹۲ نيز موجب شده است كه ارتباطي گسترده با هنرمندان و سينماگران و مراكز فعّال سينمائي بويژه سازمانهاي مردم نهاد جهاني برقرار شود كه بر اهميت اين جشنواره خواهد افزود.   ‌