بازگشت پیروزمندانهِ بانوی قهرمان به وطن

مرضیه هاشمی پس از ۱۱ روز از زندان امریکا آزاد شد و قرار است امشب به تهران بازگردد. هاشمی، مستند ساز، خبرنگار و مجری  آمریکائی- ایرانی است که پس از آشنائی با شخصیت امام خمینی رحمت ا…علیه مسلمان شد. وی طی ۲۵ سال همکاری با شبکهِ برون مرزی پرس تی وی، به عنوان یک فعّال رسانه ای مسلمان، پرچمدار روشنگری علیه جنایات آمریکا و استکبار جهانی در دنیا و منطقه شد و توانست در انتقال پیام انقلاب اسلامی ایران نقشی مؤثّر داشته باشد. وی که اخیراً برای دیدار خانواده و عیادت از برادر بیمار خود به امریکا سفر کرده بود به دستور مقامات این کشور بدون هیچ اتهامی دستگیر و به شکل وحشیانه ای ۱۱ روز در بازدداشت بود و بارها مورد بازجوئی قرار گرفت و پس از آنکه اعتراضات جهانی در مورد بازداشت بی دلیل وی به اوج خود رسید امریکائیان این امر را به قانون شاهد اجباری منتسب کردند و بعد هم مجبور به آزادی وی شدند تا یکبار دیگر حاکمیت قانون جنگل بر امریکا آشکار شود.

بازداشت زن مسلمانی که طی جهل سال تشرّف به دین مبین اسلام و سکونت در ایران و انجام فعالیتهای بیشمار رسانه ای در جبههِ حق علیه باطل بخوبی استقامت و پایداری خود را در راه عقیده اش اثبات کرده، با وجود هزینهِ سنگینی که برای امریکائیان داشته بدون شک کمترین خللی در ارادهِ این بانوی شجاع بوجود نیاورد و جز سرشکستگی و بی آبروئی جهانی برای دستگیرکنندگان او نتیجه ای نداشت، لیکن از آنجا که پیش بینی نتیجهِ خسارتبار چنین اقدام ابلهانه ای کاملاً آشکار بوده می توان دریافت که نظام حکومتی این ابرقدرت پوشالی و در حال افول به چه فلاکتی افتاده است که برای تسکین کینه های ناشی از شکستهای مکرّر خود از جبههِ مقاومت بازداشت یک زن را نیز مغتنم می شمارد و می کوشد تا با اهانت به اعتقادات وی و انجام سایر رفتارهای ضدِّانسانی، نسبت به مسلمانان که برای نابودی استکبار بپا خاسته اند،عقده گشائی کند.   

امشب مرضیهِ هاشمی در حالی از وطن قبلی خود به وطن اصلی اش باز می گردد که بر اثر توکّل و استقامت در برابر سختیهای حضور در جبههِ حق و بفضل الهی نامش به عنوان یکی از قهرمانان استوار این جبهه ثبت شده و میلیونها انسان آزاده در جهان آمادگی خود را برای همراهی او در مبارزه ای که پیش رو دارد اعلام کرده اند و امریکا به عنوان نظامی مستکبر، بی آبروتر از قبل باید منتظر ضرباتی کوبنده تر از سوی مرضیه هاشمی و همرزمان او در سراسر جهان باشد، ما نیز ضمن خوش آمد گوئی به این بانوی مسلمان شجاع که مشکلات پیش آمده برای او دستاوردهای بزرگی برای جبههِ حق ببار آورد، وارد شدن شکست دوباره و خنثی شدن دسیسه جدید شیطان بزرگ را به وی و همرزمانش تبریک می گوئیم و در فرصتهای آتی به بعضی ابعاد دیگر این رخداد می پردازیم. انشاءا… .

موسوی زاده