توزیع کنندگان مطبوعات خوزستان در فرودگاه بین‌المللی اهواز

روزنامه هایی که هر روز به دست ما می میرسد و آن را به راحتی از کیوسک های سطح شهر خریداری میکنم برای قشر توزیع کننده زحمات زیادی دارد. هر روز صبح کار توزیع کنندگان روزنامه شروع می شود. توزیع کنندگان دور از چشمان مسئولان و بدون داشتن مکانی معین کنار جاده فرودگاه، بدون سر پناه زیر باران یا آفتاب شروع به تقسیم و بسته بندی و توزیع آن در سطح شهر و شرکت ها می کنند. *۵*۱۱*