نمكي، از نحسي سيزده جَست

نمكي بعنوان سيزدهمين وزير بهداشت و درمان دولت توانست راي اعتماد مجلس را بگيرد و به اين ترتيب نحسي سيزده شامل او نشد.

اكثر نمايندگان به نمكي اعتماد كردند كه بايد ديد اين وضعيت چطور پيش خواهد رفت و آيا وزير بهداشت جديد مي تواند جاي كسي مثل هاشمي را بگيرد كه به گفته خيلي ها از افتخارات اين دولت بود و روحاني هم تاسف خورد كه چرا تا آخر عمر دولتش همكاري او ادامه پيدا نكرد.

 البته يكي از موافقان نمكي در نطقش گفت كه تا زماني وزير جديد را قبول دارد كه به وعده ها و برنامه اش عمل كند.

 

فقط از خسارت سيل نناليم شكرگزار رفع خشكسالي باشيم

 

اگرچه بارندگي هاي امسال در مواردي به وقوع سيل منجر و خسارات كشاورزي به بار آورد اما نبايد از محاسن و بهره برداري هاي ذيقيمت اين نعمت الهي غافل باشيم، ضمن اينكه هرجا سيل آمده   دليل آن بي توجهي به وضعيت حريم رودخانه ها و دست بردن در طبيعت بوده است.

 همين رودخانه كارون در مقطع اهواز ، روزي كه شروع به كم كردن عرض رودخانه كردند، گفتيم اين كار غير كارشناسي يا تعمدي است چون بر مبناي سالهاي خشكسالي و كم باراني تصميم گيري شده اما بهانه آوردند كه با عرض كم، فشار آب بيشتر خواهد شد و شروع به خشك كردن ساحل رودخانه كردند و اين همه جزيره هاي كاذب وسط رودخانه را هم به حال خود رها كردند تا حالا كه نيزارها تبديل به جنگل شده اند و به همين نسبت از حجم رودخانه و عبور آب كم شده است.  ‌

ساخت و ساز در حريم رودخانه هم كه  اگر به همين شكل پيش برود، نماي رودخانه را به كلي از بين مي برد. لايروبي نكردن رودخانه ها هم كه جاي خود دارد.

از فوايد بارندگي گفتيم و بايد اضافه كنيم كه به گفته كارشناسان مربوطه در حال حاضر ۶۰ درصد مخازن سدهاي كشور پر شده كه پيش بيني مي شود اين رقم تا پايان اسفند به ۷۰ درصد برسد.

بهره ديگر مردم خوزستان از بارندگي ها  رهاسازي آب پشت سدها بوده كه باعث شده آب به سمت عراق سرازير و بخش عراقي تالاب هورالعظيم پر آب شود.  ‌

اين همان جايي است كه به دليل كم آب شدن آن، يكي از منابع گردوخاك شده بود و در تابستان دچار آتش سوزي مي شد و حالا به لطف رحمت الهي، يك كانون گرد و خاك كم شد كه خيرش به مردم خوزستان مي رسد. سيراب شدن زمين ها سبز شدن دشت ها را هم داريم كه كمترين بهره آن ايجاد چراي مناسب براي دامهاست.

آراي ممتنع، معرف نمايندگان خنثي است

دادن راي ممتنع در هرجا خصوصا مجلس واقعا از مواردي است كه نه تنها هيچ نقشي در راي گيري ها ندارد، بلكه دون شان يك پارلمان و نماينده مجلس است چون راي ممتنع يعني اينكه صاحب آن راي يك عنصر خنثي است كه بود و نبودش يكي است اصلا چه معني مي دهد كه يك نماينده، نه موافق باشد، نه مخالف. اگر قرار است يك نماينده هيچ نقشي در يك راي گيري آنهم مواردي مثل گرفتن راي اعتماد يا پس گرفتن راي يك وزير نداشته باشد، چه ضرورتي به حضورش در مجلس است. چنين فردي شهامت ابراز نظر و تصميم گيري ندارد و اي كاش اسامي كساني كه راي ممتنع مي دهند، اعلام مي شد تا معلوم شود چه نمايندگاني نسبت به منافع كشور و مردم بي تفاوت هستند.

 

كي گفته مدارس، محلي براي نيروهاي مازاد است؟

 

وزير آموزش و پرورش گفته اگر نيروي مازادي داشته باشيم به مدارس منتقل خواهند شد.  ‌

اين حرف از وزيري كه سرنوشت آينده سازان كشور را در دست دارد واقعا بعيد است شك نكنيد كه اگر در سالهاي اخير با افت تحصيلي دانش آموزان در هر مقطعي مواجه بوده ايم، دليل عمده آن كم توجهي به مقطع ابتدايي كه پايه تحصيلي است، بوده چون براي آقايان مهم نبوده كه معلم با چه خصوصيات و سابقه اي در كلاس درس حاضر شود.

قبل از انقلاب وجود دانشسراهاي مقدماتي كه معلم تربيت مي كرد موجب شده بودكه كيفي ترين مدارس را داشته باشيم و تصديق ششم ابتدايي آن زمان از ليسانس امروز بيشتر اعتبار داشت. اما از زماني كه هدف فقط رفع كمبود معلم به هر شكل در دستور كار آموزش و پرورش قرار گرفت و مهارت و توانايي معلم بعنوان يك شاخص به حساب نيامد، كلاس هاي درس در مقطع پايه به نحو چشمگيري تنزل پيدا كرد و هر روز هم وضع بدتر شد تا جايي كه مردم ناچار شده اند به مدارس غير دولتي (كه آنهم عيوب و مشكلات خود را دارد) روي آورند و هزينه هاي چند ميليون توماني را متحمل شوند. بهرحال اميدواريم نگاه وزير آموزش و پرورش به مدارس تغيير كند و آنجا را بعنوان محلي براي فرستادن نيروهاي مازاد تلقي نكند.   ‌