دسته بندی: راوی

%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%8a

تغييرات در استانداري بايد با هدف تبديل به احسن باشد

تغييرات در استانداري بايد با هدف تبديل به احسن باشد شنيدني ها حاكي از...

%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%8a

آيا دكتر مقتدايي كانديداي انتخابات رياست جمهوري خواهد شد؟

اين روزها تكاپوي ناگهاني و شديدي درباره ورود دكتر مقتدايي به عرصه انتخابات...

%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%8a

در كنار دعوت از خوانندگان ميليوني، از هنرمندان استاني هم استفاده شود

در كنار دعوت از خوانندگان ميليوني، از هنرمندان استاني هم استفاده شود برخي...

%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%8a

آقاي جوروند! ارتقاء چارت سازماني ارشاد استان حق خوزستان است

آقاي جوروند! ارتقاء چارت سازماني ارشاد استان حق خوزستان است خوزستان نه تنها...

%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%8a

در مناطق دو زبانه، مشكل فقط با آموزش پيش دبستاني حل نمي شود

استاندار خوزستان در جلسات شوراي آموزش و پرورش استان بارها عنوان كرده: <يكي...

%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%8a

آبي كه به خانه رواست به مسجد حرام است

آن گونه كه پيش بيني شد، پاييز سال ۹۵ ميزان بارندگي نسبت به مدت مشابه در سال...

%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%8a

بجاي فكر انتقال پايتخت به استان ها تفويض اختيار بدهيد

رئيس سازمان مديريت استان گفته است: <هر دولت كه مي آيد دنبال انتقال پايتخت از...

%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%8a

نمايندگان خوزستان ابتكار را زير سوال بردند

حتما براي شما هم اتفاق افتاده كه وقتي پاسي از شب گذشته در راه خانه افرادي را...

%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%8a

لايروبي كارون در اين فصل هدردادن پول نيست؟

مدتي است دوباره سر و كله دستگاه لايروب در رودخانه كارون پيدا شده و جاي سوال...

%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%8a

آقاي معاون! تو كه نوشم نئي نيشم چرائي؟

در فضاي مجازي آمده بود كه يكي از معاونين وزير بهداشت گفته <اگر مي گويند مردم...