بایگانی پست

%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%8a

تغييرات در استانداري بايد با هدف تبديل به احسن باشد

تغييرات در استانداري بايد با هدف تبديل به احسن باشد شنيدني ها حاكي از...

%d8%b3%d8%b1%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87

شفافيت با حفظ نظارت عمومي ‌

در حاليكه طبق بند ۱۸ سياستهاي كلّي اقتصاد مقاومتي، شفاف سازي اقتصاد يكي از...

95-10-18

شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵

صفحه روزنامه