پايان كابوس تراريخته؟

در حاليكه با شنيدن زمزمه هائي مبني بر احتمال آزاد و قانوني شدن توليد و واردات محصولات تراريخته(محصولاتي كه در ژن آنها دستكاري صورت گرفته)، نگراني زيادي در مردم بوجود آمده بود، نمايندگان مردم در مجلس، هفته گذشته بندي را در لايحهِ برنامه پنج سالهِ ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كل كشور به تصويب رساندند كه بر مبناي آن هرگونه رها سازي توليد، واردات و مصرف محصولات تراريخته، بدون مجوّز مراجع قانوني ممنوع شد.
توليد محصولات تراريخته گياهي و دامي كه با دستكاري ژنتيكي، در مقابل آفات و عوامل طبيعي مقاوم مي شوند از حدود بيست سال پيش، ابتدا در آزمايشگاهها و محافل تحقيقاتي و سپس در مزارع و كشتزارها مورد توجّه قرار گرفت، ليكن از آنجا كه هنوز آثار و عوارض ناشي از مصرف اينگونه محصولات بر انسان روشن نشده و بسياري از دانشمندان بر زيان بخش بودن كوتاه مدت و دراز مدت اين مواد براي سلامتي انسان اصرار دارند، لذا بسياري از كشورها، از جمله كشورهاي اتحاديهِ اروپا، ژاپن، استراليا، روسيه و مانند آن كشت و ورود اين محصولات را ممنوع كرده اند و حتي برخي از كشورهاي توليد كننده اين محصولات، از مصرف داخلي اين محصولات جلوگيري مي كنند.با اين وجود و در حاليكه برخي متخصصين، مستند به استدلالات علمي، با رها سازي كشت و مصرف اين محصولات در داخل كشور مخالفند و سازمان محيط زيست نيز محصولات تراريخته را براي محيط زيست مضر مي داند، دفاع بعضي از متوليان جهاد و كشاورزي از بي ضرر و مفيد بودن محصولات تراريخته و نيز شايعاتي بر همين مبنا در مورد كشت و توزيع بعضي اقلام تراريخته در كشور، اين گمان را بوجود آورده كه گويا طبق روالي كه بعضي دولتمردان در پيش گرفته اند اين بار نيز بدون احساس نياز به دادن اطلاعات به مردم و جلب نظر آنان در اين مورد، كه به سلامت آنها مربوط مي شود اقدام به صدور مجوّز ورود و كشت اينگونه محصولات كرده و يا از خطاي توليد كنندگان بدون مجوّز چشم پوشيده اند.
‌آنچه تشديد نگراني مردم را در اين مورد موجب شده و شايعات در مورد گسترش كشت محصولات تراريخته و رضايت متوليان كشاورزي كشور را به اين امر باور پذير كرده، همانطور كه گفته شد، دفاع اين متوليان از سلامت محصولات تراريخته، قبل از تكميل تحقيقات در اين مورد، ممنوعيت كشت و مصرف اين محصولات در بسياري از كشورهاي پيشرفته و وجود شركتهاي صهيونيستي و مشكوك توليد كننده و صادر كنندهِ محصولات تراريخته در جهان است كه تحت عناوين فريبنده به تبليغ اين محصولات مي پردازند و يقيناً سلامت مردم ديگر كشورها بخصوص مسلمانان براي آنها اهميتي ندارد.
يقيناً مردم اقدام نمايندگان مجلس را در ممنوعيت رها سازي توليد و واردات و مصرف محصولات تراريخته ارج مي نهند و براي تكميل اين اقدام پسنديده، تحقيق و تفحص در مورد واردات و توليد اين محصولات را در كشور از نمايندگان خود خواستارند.

موسوي زاده