مناطق حاشيه نشين از مزاياي شهرنشيني برخوردار مي‌شوند

دولت موظف شد در چارچوب برنامه ششم توسعه كل كشور به منظور ارتقاي شرايط محيطي پايدار و فراگير مناطق حاشيه نشين از مزاياي شهرنشيني اقدامات لازم را انجام دهد.
به گزارش ايسنا، نمايندگان در جلسه علني روز دوشنبه مجلس و براساس ماده ۷۸ لايحه برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كل كشور مصوب كردند:
دولت موظف است به منظور ارتقاء شرايط محيطي پايدار و فراگير ساكنان مناطق حاشيه‌نشين برخورداري آنها از مزاياي شهرنشيني و پيش‌نگري و پيشگيري از ايجاد سكونتگاههاي غيرمجاز اقدامات زير را انجام دهند:
الف- برنامه‌ريزي براي مديريت و توزيع متناسب فعاليت جمعيت و مهاجرت در كشور و ممانعت از توسعه حاشيه نشيني با رويكرد تقويت مبادي مهاجرت، به گونه‌اي كه سالانه ده‌درصد نسبت به ساماندهي مناطق حاشيه نشين و كاهش جمعيت آن اقدام شود.
ب- سامان بخشي مناطق حاشيه‌نشين تعيين شده توسط شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران از طريق تدوين و اجراي ساز و كارهاي حقوقي، مالي و فرهنگي و توانمندسازي ساكنان بافت‌هاي واقع در داخل محدوده‌هاي شهري با مشاركت آنها، در چهارچوب <سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاههاي غيرمجاز> و ايجاد شهركهاي اقماري براي اسكان جمعيت مهاجر
ت- تهيه و اجراي طرح‌ هادي براي روستاهاي واقع در حريم شهرها با رويكرد كنترل محدوده روستاهاي مذكور در حد رشد طبيعي آنها
ث- طراحي و ايجاد كمربند سبز در اطراف مراكز جمعيتي توسط منابع دولتي توسط شهرداريها با مشاركت دولت در غالب بودجه سنواتي